นับถอยหลังสู่ ReAccreditation ครั้งที่ 3

โรงพยาบาลหนองหาน

ในวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2564

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลหนองหาน เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ที่มีคุณภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ

1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม ระดับทุติยภูมิ (M2)

2.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลแบบธรรมาภิบาล

3.พัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีความสุข

4.พัฒนาในการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและไร้รอยต่อ

ค่านิยม

NHMOPH

สามัคคี

มีวินัย

เร่งสร้างสิ่งใหม่

ใส่ใจประชาชน

อ่อนน้อมถ่อมตน

บนความพอเพียง

© จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โรงพยาบาลหนองหาน